CHANGELOG UPDATE NGÀY 26/02/2023

CHANGELOG UPDATE NGÀY 26/02/2023

[Chung]
– Skills Fire Claw Up: Loại bỏ hiệu ứng Teleport.
– Skills Fire Ball Up: Thay đổi hiệu ứng, và sửa lại Dmg từ 1 + 1/lvl -> 30 + 30/lvl.
– Sửa lại D2TI.
– Sửa lỗi Drop Rune Gold ở Super Diablo.
– Thêm hệ thông mốc nạp.

Leave a comment